اقامت کرو پرواز هواپیمایی هما در هتل نگین پاسارگاد

(تصاویرمتعلق به زمان پیش ازشیوع ویروس کرونا می باشند)