انتخاب هتل نگین پاسارگاد بعنوان برترین واحد دارای سامانه پایش تصویری در میان تمامی واحدهای اقامتی استان خراسان

انتخاب هتل نگین پاسارگاد بعنوان برترین واحد دارای سامانه پایش تصویری در میان تمامی واحدهای اقامتی استان خراسان با حضور:

  • جناب آقای اسداللهی جانشین اداره کل امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی
  • جناب آقای خاوری هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد
  • جناب آقای سالاری رئیس اصناف سازمان صنعت معدن تجارت خراسان رضوی
  • جناب سرهنگ عزیزی از پلیس پیشگیری انتظامی استان خرا سان رضوی
  • جناب سرهنگ شیر محمدی

روابط عمومی هتل نگین پاسارگاد