انجام‌ تست دوره ای تشخیص کرونا در هتل نگین پاسارگاد با همکاری بهداشت منطقه در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری