بازدید مشترک نمایندگان محترم استانداری ، اداره میراث فرهنگی و جامعه حرفه ای هتلداران از هتل نگین پاسارگاد