برگزاری جلسه HSE هتل نگین پاسارگاد با حضور سرپرستان