برگزاری دوره های توانمند سازی همکاران هتل نگین پاسارگاد

دوره های توانمند سازی همکاران هتل نگین پاسارگاد که در جهت بالابردن سطح کیفی خدمات در تابستان 1399 برگزار شد.