تقدیر مقام محترم معاون اول قوه قضاییه کل کشور از هتل نگین پاسارگاد