دیدار با جناب آقای قریشی مدیر کل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما شعبه مشهد