کسب سیب سلامت بهداشتی توسط هتل نگین پاسارگاد

طی بازدیدهای مستمر از قسمت های مختلف، هتل نگین پاسارگاد در سال 1398 موفق به کسب سیب سلامت بهداشتی گردید.